Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - E

 E

ecce homo - ejhle člověk (Pilátův výrok k Židům o zmučeném Kristu; Jan 19, 5-6).  

 eden - ráj (nazv. podle Edenu, krajiny, v níž byl podle biblického podání a popisu, vztahující se nejspíš k břehům Eufratu v dnešním Iráku, biblický ráj).

eden.jpg

 

 efemerida - tabulky udávající polohu Slunce, Měsíce, planet apod.

ego - latinské osobní zájmeno ego (já) označuje od Descartova cogito  jako myslící subjekt, zdroj aktivity a niternosti. V psychoanalýze označuje vlastní svéprávné a dospělé já, na rozdíl od superego i podvědomí.

 egocentrismus, egoismus, egotismus - tři postoje, jimž je společné, že pokládají já za prvořadý referenční bod.

  • egocentrismus - je sklon subjektu vztahovat všechno k sobě a na sebe. To je u dítěte normální, protože dítě zpočátku nerozlišuje mezi sebou a vnějším světem. U dospělého je to znak afektivní nedospělosti.
  • egoismus - je nejčastěji protikladem altruismu; překračuje hranice pudu sebezáchovy a znamená vypočítavý postoj člověka, který myslí jen na sebe a nedbá o zájmy druhých. Tím brání vzniku společenství a je synonymem toho, co nazýváme sebeláskou.
  • egotismus - (slovo pochází od Stendhala) - označuje hloubkové zkoumání sebe spojené s estetickým potěšením z jeho objevování. V širším smyslu totéž co "kult já".

 eklekticismus, eklekticizmus, elektismus, elektizmus -  filozofický směr (silněji se uplatňující už ve 2. stol. př. Kr.) vzniklý sloučením různých názorů a směrů, byť i protichůdných, nebo výběrem a smíšením jejich určitých prvků subjektivně nejlépe vyhovujících. Metoda, jež spojuje teze, vypůjčené z různých systémů. a zanedbává to, v čem nejsou slučitelné. Od 17.století je předmětem diskusí v Německu. Historicky se k eklektismu hlásily dvě školy. V antice škola Potamóna z Alexandrie, která se snažila smířit Platóna s Aristotelem. V nové době to byla škola Victora Cousina, inspirovaná hegelianismem, podle níž se pravda eklekticky nalézá historickým studiem různých filozofií. Šlo jí o uchování dílčích pravd, které pokládala za preexistentní v lidském duchu a které je třeba ohodnotit zdravým rozumem a provést jejich syntézu. Slabinou tohoto "systému" byl nedostatek jakéhokoli přesného kritéria pravdivosti. dnes se slovo eklektismus často používá s jistým pejorativním nádechem a označuje povrchní myšlení bez soudržnosti. Podobně se mluví i o eklektismu v umění a literatuře.

 ekliptika - zdánlivá dráha Slunce po obloze kolem Země (rovina jí proložená je totožná s rovinou proloženou skutečnou roční dráhou Země kolem Slunce).

ektoplazma - viskózní, obvykle bílá látka, která údajně vytéká z tělních otvorů média ve stavu transu a ze které se v procesu MATERIALIZACE formují duchové zemřelých.

ekumena - trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, také sjednocení všech křesťanských církví

ekumenismus, ekumenizmus - hnutí usilující o sblížení a jednotu křesťanských církví.

 ekvivalence - stejná platnost; rovnocennost.

elektronické hlasové jevy - ( EVP - angl. electronic voice phenomena ) - údajné záznamy hlasů zemřelých osob na dosud nepoužitých magnetofonových páscích.

 element - prvotní látka; přírodní síla; živel.

 elf.jpgelf - přírodní duch drobné postavy; skřítek.

 eliminace - vyloučení,vylučování.

 elixír - tajemný nápoj s nadobyčejnými léčivými i jinými účinky, v jehož existenci se dříve věřilo.

 emblém - znak, odznak, symbol.

 eminentní - výrazný, význačný, mimořádný, obzvláštní, vynikající 

 emoce - duševní pohnutí, citový vzruch; dojetí, vzrušení; rozhořčení.

 emulze - soustava dvou nesmísitelných kapalin, v níž jedna je jemně rozptýlena v druhé.

 en bloc - vcelku, hromadně, najednou.

 encyklopedie - souhrnné zpracování jednotlivého nebo všech vědních oborů, zpravidla v abecedně uspořádaných věcných heslech; naučný slovník.

 engram - vtisk, stopa.

 entita - podsteta věci; jsoucnost.

 entuziasmus, entuziazmus - nadšení, zanícení.

 epitaf - náhrobní nápis, nápis o mrtvém; náhrobní deska, kámen; pohřební řeč.

 epocha - časový úsek; období, éra; časový mezník.

 erb - rodový znak zpravidla šlechtický; znak městský, státní.poustevnik1.jpg

 Eremita - poustevník

 erudice - vědecké vzdělání; výsledek vzdělání, výcviku.

 esejec, esén - příslušník židovské náboženské společnosti (2.stol. př. Kr. - 1.stol. po Kr.) organizované podobně jako náboženský řád,která měla své středisko v Chirbet Kumránu, známém od r.1947 důležitými objevy archeologickými a nálezy nejstarších starozákonních i jiných rukopisů.

 esence - tekutý výtažek z něčeho; tresť.

esoterický, ezoterický - tajemný, nezasvěcencům nepřístupný (opak exoterický).

etapa - stupeň vývoje; období, stadium, fáze.

etnikum - "historicky vzniklá skupina lidí, které spojuje společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kultura, mentalita, tradice...,společné území." (Tóth).

etymologie - nauka o původu slov, o původním významu slova, jeho vývoji a o vzájemné příbuznosti slov.

etymon - původní základ slova.

eufemismus, eufemizmus - ztlumené vyjádření trapné nebo nepříjemné představy, nahrazení výrazu drsného nebo budícího nepříjemné představy výrazem mírnějším, jemnějším; náhradní slovní výraz sám (opak dysfemismus).

euforie - subjektivní pocit zdraví; dobrá nálada, příjemný duševní stav.  

eugenika - nauka o zlepšování dědičného základu a vývoje.

eunuch - kleštěnec, tj. muž zbavený pohlavních žláz; strážce harému.

evokace.jpgevokace - ( z latinského evocare - vyvolávat; tedy vyvolávání) V magii ceremonie či rituální proces vyvolávání astrální, v teurgii duchovní bytosti. Rozlišujeme tedy evokaci psychurgickou, zaměřenou na astrál, a evokaci teurgickou, zaměřenou na vývojově vyšší sféry transcendentna. Evokace má vždy rituální (ceremoniální) charakter s přísně předepsaným postupem, jehož jádrem je magická liturgie. Místem evokace je magická oratoř či volná příroda, zejména k tomu vhodná místa, která jsou určována předmětem evokace. Obecně platí, že magická evokace se má dít pouze za přibývajícího měsíce a vhodných astrologických vlivů, které musí být předem stanoveny. Okultní podstatou evokace je dynamizace operatérovy vůle a imaginace.

exaktní - vědecky naprosto přesný, opřený o fakta a zjištění.

exkomunikace - nejpřísnější trest odlučující postiženého od účastenství na svátostech, církevních úředech atd.; vyobcování z církve, klatba.

exorcismus - dnes zcela vyjímečně prováděné vymítání "zlého ducha" u "posedlých" uskutečnitelné jen s výslovným svolením ordináře. Vyhánění (vymítání) zlých duchů z člověka, předmětu nebo místa prostřednictvím náboženského rituálu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář